Udlejningsregler ABF1941

Grundlaget for udlejningen er ventelisten, hvor medlemmer opskrives med fortløbende nummer efter opskrivningstidspunkt og betaler et opnoteringsgebyr på kr. 190,00

Fordelingen af de ledige boliger

Familieboliger er alle de boliger, der ikke er defineret som ungdomsboliger eller ældreboliger.

Hver fjerde ledige familie- og ungdomsbolig går til kommunen til tildeling efter boligsociale kriterier. Alle ældreboliger visiteres via kommunen.

Hver fjerde ledige bolig tildeles efter de boligpolitiske kriterier/fleksibel venteliste. Du kan læse mere om betingelserne for at komme på den fleksible venteliste under punktet venteliste/boligpolitik. En boligsøgende på den fleksible venteliste kan kun få ET tilbud. Svares der nej eller undlader man at svare, overgår den boligsøgende til den almindelige venteliste.

De resterende boliger tildeles efter ventelisten

Vær opmærksom på!!!

Når du siger ja tak til et tilbud, er dit svar bindende. Hvis du springer fra, efter du har givet tilsagn om at overtage en bolig, vil du blive pålagt en karensperiode på 24 måneder, hvor du ikke kan få tilbudt en bolig hos os.

Intern venteliste

Når man har boet i boligselskabet i to år, kan man komme på den interne venteliste. På den interne venteliste står man før eksterne ansøgere til bolig. For at få tilbud skal man stå på den interne venteliste på det tidspunkt, hvor der foreligger en gyldig opsigelse for det ledige lejemål, og man skal frigøre en bolig i andelsboligforeningen. Beboere, der i forvejen har en bolig i samme afdeling som den ledige lejlighed, har fortrinsret fremfor beboere fra andre afdelinger. På den interne venteliste kan optages ansøgere, der ikke afgiver en bolig, når der er tale om skilsmisse, separation eller samlivsophør, hvis det drejer sig om par med fælles barn/børn under 18 år, og parret har boet sammen i mindst to år. Ovennævnte ansøgere, der ikke afgiver lejlighed, kan maksimalt stå på interne venteliste i 1 år.

Personer, der indgår aftale om leje af en bolig, kan bevare deres anciennitet på den ventelisten, hvis man bliver ved med at betale for at stå på ventelisten. I modsat fald slettes man fra ventelisten, og den oparbejdede anciennitet bortfalder. Det vil sige, at det er en fordel at bevare sit ventelistenummer, hvis man på et senere tidspunkt ønsker en anden bolig i foreningen.

Ungdomsboliger

Betingelsen for at få en ungdomsbolig er, at man er under uddannelse eller har et særligt behov. Det kræver ikke et gebyr at blive skrevet op til en ungdomsbolig. Opnoteringen slettes efter to år, men kan genoptages indtil et år efter sletning. Der er ikke muligt at komme på den interne venteliste, når man bor i en ungdomsbolig. Der må udelukkende bo den ene person, der har lejet ungdomsboligen, i en etværelses ungdomsbolig.

Ældreboliger

Man skal ikke skrives op til en ældrebolig, da de visiteres af kommunen. Er man interesseret i at komme i betragtning til en ældrebolig, er det derfor kommunen, man skal kontakte.

Alle kan skrives op til en almen bolig

Alle over 15 år kan blive skrevet op i andelsboligforeningen. Det koster kr. 190 årligt at stå på ventelisten. Hvis man ikke har brug for en lejlighed lige her og nu, kan man stå i bero – det betyder, at man ikke får tilbud om ledige lejligheder, men stadig optjener anciennitet. Når man er skrevet op, kan man til enhver tid ændre de lejligheder og afdelinger i foreningen, man er skrevet op til.

Ventelisteopnotering er personlig, og det er enkeltpersoner, der optages på ventelisten. Opnoteringen kan ikke overdrages til en anden, heller ikke til den boligsøgendes ægtefælle ved separation eller skilsmisse. Kun ved den boligsøgendes død overgår ventelistepladsen til efterladt ægtefælle eller dermed ligestillet person. Dog kan pladsen på en venteliste overdrages til ægtefælle eller dermed ligestillet person, hvis en boligsøgende på grund af alder eller sygdom flytter på plejehjem, i almen ældrebolig eller lignende.